Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

 

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti CYKLO1 s. r. o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecná informačná povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov:

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť CYKLO1, s.r.o., Kubranská 10, 911 01 Trenčín, IČO: 36 725 404, IČ DPH: SK2022307287. Spoločnosť je registrovaná v OR Trenčín vložka 17433/R, (ďalej len CYKLO1, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 1. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a)  Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť CYKLO1 spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti CYKLO1), na účely vybavovania reklamácií aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, na účely riešenia poistných udalostí aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CYKLO1 je  v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti CYKLO1.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti CYKLO1.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b) Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť CYKLO1 spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CYKLO1 je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c) Nezáväzná objednávka tovaru

Spoločnosť CYKLO1 spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CYKLO1 je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.
d) Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť CYKLO1 spracováva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CYKLO1 je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie a prevádzky v e-shope.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

e) Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť CYKLO1 spracováva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou CYKLO1 je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracovávané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

f) Uplatňovanie nárokov spoločnosti CYKLO1 s. r. o.

Spoločnosť CYKLO1 s. r. o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti CYKLO1 s. r. o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou CYKLO1 s. r. o., údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti CYKLO1 s. r. o., údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti CYKLO1.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CYKLO1 s. r. o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti CYKLO1 s. r. o.. Oprávneným záujmom spoločnosti CYKLO1 je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti CYKLO1 s. r. o..

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti CYKLO1 uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

g) Plnenie zákonných povinností spoločnosti CYKLO1

Spoločnosť CYKLO1 s. r. o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až g) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti CYKLO1 s. r. o..

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CYKLO1 s. r. o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou CYKLO1 s. r. o..

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 1.  Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom,  na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti CYKLO1 s. r. o.:

 1. a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej         osoby pod názvom spoločnosti,
  b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
  c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
  d).   Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.07. 2022.